Arkiv- och sekretessregler

 

Offentlighetsprincipen

Wendelsbergs folkhögskola är en privat verksamhet, och den s k offentlighetsprincipen gäller därför inte här. Vi behöver inte lämna ut någon information och är heller inte förhindrade att informera om det vi vill.

Uppgifter om anställda och studerande

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter och mailadress och telefonnummer i tjänsten. Privata uppgifter lämnas däremot inte ut.

Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolan studeranderegister. Den som vill hemlighålla sådana uppgifter, måste själv informera skolans expedition om detta.

Bilder

Alla ska känna sig fria och trygga i studielokalerna. Därför är det inte tillåtet att spela in film, fotografera, eller spela in ljud utan att först fråga de närvarande om lov.

Tystnadsplikt

Skolans kurator iakttar tystnadsplikt beträffande det som framkommit i samtal mellan kurator och studerande, samt i övrigt när det gäller personliga förhållanden som framkommit i kontakt med kuratorn. Övrigt som framkommer i förtroende mellan personal och studerande hanteras så att den enskildes integritet och intressen tillvaratas.

Arkivering

Vi sparar ansökningshandlingar till allmänna linjen i tre år.
Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas för all framtid.
Vi lämnar endast ut personbunden information till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs CSN, FBR och SCB.

Rapportering av personuppgifter

Deltagarens personnummer, namn, adress, folkbokföringsort och utbildningsbakgrund skrivs in i skolans registerprogram.

Uppgifterna rapporteras till SCB och Folkbildningsrådet, dels som underlag för statistik över folkhögskolornas verksamhet, och dels som underlag för utbetalning av stats- och landstingsbidrag till skolan.

Till CSN rapporteras deltagarens personuppgifter, antagningsdatum, kursstart, längre frånvaro, eventuellt avbrott, datum för slutförda studier samt om deltagaren bedrivit studier i normal takt.

empty