Likabehandlingsplan

Wendelsbergs folkhögskola

Utgångspunkter

All verksamhet på Wendelsberg bygger på principen om alla människors lika rätt och värde och att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Livet på Wendelsberg skall därför präglas av trygghet, respekt och omtanke.

På Wendelsberg har alla – kursdeltagare och personal – ansvar för vår gemensamma trygghet och möjlighet till personlig utveckling.  Därför ha alla har skyldighet att ingripa och påtala när saker och ting inte är ok – tala med, inte om berörda personer.

En definition

När vi använder ordet respekt handlar det om att ha förtroende för någon. Att vara rädd för någon är inte att respektera.

Likabehandlingsplan

Wendelsbergs folkhögskolas handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande negativt präglade handlingar och uttalanden, riktade mot enskilda eller grupper på Wendelsberg, som uppfattas som kränkande och som kan leda till att personer eller grupper ställs utanför skolans gemenskap.

Exempel på kränkande särbehandling är;

-att systematiskt ignorera en person, genom att inte tala eller lyssna på honom/henne

-att frysa ut någon ur gemenskapen

-att förlöjliga eller nedsvärta någon

-sexuella trakasserier

-hot och förnedring

Vad är inte kränkande särbehandling:

Meningsskiljaktigheter, konflikter och problem förekommer då och då på alla arbetsplatser. Man kan känna sig kränkt i en konflikt, men konflikten får inte utvecklas till kränkande särbehandling. Det är viktigt att bearbeta och avsluta konflikter.

Arbetssätt:

l. Kursdeltagarna informeras om innehållet i denna likabehandlingsplanen i samband med skolstarten.

2. Klassläraren ansvarar för att skolans normer och syn på mellanmänskligt umgänge är väl kända och informerar om likabehandlingsplanen.

3. Alla som arbetar i skolan skall:

– medverka till att utveckla kursdeltagarnas känsla för samhörighet. solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen

– i arbetet med kursdeltagarna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och aktivt motverka förtryck av individer och grupper

– visa respekt för den enskilda kursdeltagaren och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt

– fokusera på och lyfta fram den positiva stämning vi vill ha på Wendelsberg.

Våld och hot

Våld och hot accepteras aldrig.

Den som hotat kallas alltid till samtal genom trygghetsgruppens försorg.

Upprepas hoten – efter samtal och varning – skiljs den hotande från skolan.

Den som brukat våld polisanmäls och kan omedelbart skiljas från skolan.

Kompetensutveckling

-återkommande skyddsronder (skyddsombud är sammankallande)

-återkommande utrymningsövningar rör personalen och elever (säkerhetsansvarige är ansvarig) -utbildning i första hjälpen för personalen (rektor är ansvarig)

-lärarfortbildning om lärarrollen, kränkande särbehandling mm.

empty