En skola fri från alkohol och narkotika

Wendelsberg vill ge kursdeltagare, gäster och alla andra som besöker oss möjligheter till personlig utveckling genom studier och andra upplevelser. Den personliga utvecklingen är nödvändig för att vi alla skall kunna medverka i byggandet av en värld där alla får tillgång till trygghet, utbildning, kulturell utveckling, fred och lycka.

Vi menar att bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel är ett allvarligt hinder för att utveckla det lyckligare samhället. Därför är Wendelsberg en alkohol- och narkotikafri skola.

Huvudman för Wendelsbergs folkhögskola är IOGT-NTO. Skolans grundläggande mål bygger på IOGT-NTO:s ideologi.

Välkommen till en alkohol- och narkotikafri skola
Till Wendelsberg kommer kursdeltagare med många olika förhållningssätt till alkohol. Några är helnyktra. Andra är nästan nykterister. Åter andra avstår från alkohol därför att ett tidigare missbruk har fört dem dit, medan andra dricker alkohol av och till.

Alla är välkomna till Wendelsberg oavsett vilken syn man har på alkohol, men vi kräver att deltagarna respekterar skolans regler. Vi som arbetar på skolan argumenterar för fördelarna med att avstå från alkohol – och gör det på många olika sätt och vid många olika tillfällen. Bland annat genom ett konsekvent förhållningssätt och genom de aktiviteter som vi arrangerar på skolan.

För att kunna erbjuda bästa möjliga omständigheter för studier och personlig utveckling tar vi inte in kursdeltagare som är i aktivt beroende av alkohol, narkotika eller andra gifter med berusande effekt. Har man varit i ett aktivt beroende behöver man minst ett års frihet från sitt tidigare beroende bakom sig för att kunna bli antagen som studerande.

Varför
Som du redan sett anser vi att användandet av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel är ett hinder för utveckling.

Bruket av alkohol och narkotika kommer för några av oss att leda till beroende och förnedrande och ofria livssituationer. Detta är ett omfattande samhällsproblem som vi alla berörs av. De flesta av oss möter dagligen trycket på oss att använda alkohol eller andra personlighetsförändrande medel – för nöjes skull. Wendelsberg vill erbjuda en plats där man slipper sådana påtryckningar.

Varje år söker sig flera kursdeltagare till Wendelsberg efter ett tidigare missbruk. De vill under en tid leva och studera på en plats där risken för återfall är liten. Wendelsberg skall vara en trygg plats för den som vill stärka sin drogfrihet.

Våra regler
För att vi skall kunna hålla Wendelsberg alkohol- och narkotikafritt har vi några enkla regler;

– alla som befinner sig inom skolans område eller deltar i något av skolans arrangemang, på eller utanför skolan –  skolresor, studiebesök, etc, skall alltid vara opåverkade av alkohol och narkotika.

– vid arrangemang utanför skolan, t.ex. skolresor, är det inte tillåtet att köpa alkoholhaltiga drycker.

– det är förbjudet att förvara alkohol och narkotika i skolans lokaler, också i det egna elevrummet

Med alkoholdrycker menas drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

Med narkotika menas narkotikaklassade preparat eller andra beroendeframkallande medel som inte ordinerats av läkare.

Narkotika
Det är enligt svensk lag förbjudet att inneha, använda eller sälja narkotika. Eftersom de olika narkotiska preparaten är förbjudna i lag förutsätter vi att ingen deltagare använder narkotiska preparat i någon form under den tid man deltar i skolans kurser eller andra skolaktiviteter.

Eftersom några av dessa ämnen påverkar oss och är personlighetsförändrande under en lång tid är det inte accepterat att bruka dem under lov eller motsvarande.

Om man bryter mot reglerna
Det är allas ansvar att arbeta för att skolan skall vara alkohol- och narkotikafri.

Om någon kursdeltagare eller anställd får kännedom om att någon brutit mot reglerna informeras rektor eller kurator som tar kontakt för ett enskilt samtal.

För den som vill fria sig från oriktiga misstankar kan skolan erbjuda möjlighet till kemiskt test av drogfriheten. Vill man inte, i en sådan situation, testa sig, betraktas det som att man erkänner ett brott mot reglerna om drogfrihet.

Om man bor på skolan och det visar sig att man brutit mot reglerna leder det till att man inte längre får bo kvar. Hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan.

Den som är påverkad av alkohol eller narkotika på skolans område eller i samband med andra skolarrangemang kommer att avskiljas från skolan. I undantagsfall utdelas endast en varning.

Besluten fattas av lärarrådet och kan prövas av Wendelsbergs skolstyrelse. Vill man därefter få skolstyrelsens beslut prövat, gör man det i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Information och förbindelse
Dessa regler finns publicerade här på skolans hemsida och på baksidan av antagningsbeskedet. Vid kursstarten får alla dessutom ytterligare information kring skälen till våra regler och hur de tillämpas.

I samband med den informationen skriver du på en förbindelse att följa reglerna.

empty