Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftsbehandling  –  Deltagare

Wendelsbergs folkhögskola behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som skolan här tillhandahåller dig.

Wendelsbergs folkhögskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av deltagares  personuppgifter. Deltagare kan alltid komma i kontakt med Wendelsbergs folkhögskola genom att kontakta skolan på info@wendelsberg.se

För att deltagare skall kunna tillgodogöra sig den utbildning som Wendelsbergs folkhögskola erbjuder behöver skolan samla in och bearbeta personuppgifter tillhörande skolans deltagare samt de som ansöker om en plats på någon av skolans utbildningar.

De personuppgifter som skolan samlar in är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Personbevis
 • Utbildningsbakgrund
 • Betyg
 • CV och personligt brev
 • Referenser
 • Hälsodeklaration
 • Uppgifter om närvaro och frånvaro.
 • Uppgifter om deltagarens kunskapsmässiga utveckling
 • Omdöme/Intyg
 • Foto

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att en deltagare ansöker om en plats på, eller deltar i,  en utbildning som skolan anordnar är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av det avtal som uppstår mellan deltagaren och skolan i och med att deltagaren ansöker till, eller deltar i en utbildning som anordnas av skolan, och för att Wendelsbergs folkhögskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålet med att samla in och bearbeta dessa personuppgifter är att kunna anta deltagare till utbildningar på Wendelsbergs folkhögskola samt möjliggöra för deltagaren att fullfölja den utbildning som deltagaren antagits till.

Med stöd av principen om berättigat intresse så kommer Wendelsbergs folkhögskola att lämna ut deltagares personuppgifter till SCB och Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet  är den myndighet som har i uppdrag att administrera statliga stöd till folkhögskolor.

Wendelsbergs folkhögskola kommer med stöd av lag lämna ut deltagares personuppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Lagringstid

Samtliga personuppgifter sparas under den tid då deltagaren studerar på Wendelsbergs folkhögskola. När en deltagare avslutat sina studier sparas samtliga personuppgifter till slutet  av det efterföljande läsåret. Därefter gallras deltagarens personuppgifter. Dock arkiverar skolan vissa personuppgifter, nämligen uppgifter om namn, personnummer,  närvaro och frånvaro, deltagarens kunskapsmässiga utveckling samt omdöme/intyg. Dessa uppgifter sparas för evigt.

Dina rättigheter

Som deltagare på Wendelsbergs folkhögskola har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det ovan nämnda skall göras personligen till skolans kamrer. Deltagare har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om deltagaren är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen hänvisar Wendelsbergs folkhögskola till datainspektionens hemsida.

Offentlighetsprincipen

Wendelsbergs folkhögskola är en privat verksamhet, och den s k offentlighetsprincipen gäller därför inte här. Vi behöver inte lämna ut någon information och är heller inte förhindrade att informera om det vi vill.

Uppgifter om anställda och studerande

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter och mailadress och telefonnummer i tjänsten. Privata uppgifter lämnas däremot inte ut.

Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolan studeranderegister. Den som vill hemlighålla sådana uppgifter, måste själv informera skolans expedition om detta.

Bilder

Alla ska känna sig fria och trygga i studielokalerna. Därför är det inte tillåtet att spela in film, fotografera, eller spela in ljud utan att först fråga de närvarande om lov.

Tystnadsplikt

Det råder inte någon generell tystnadsplikt på Wendelsbergs folkhögskola. Det som sägs i samtal mellan kursdeltagare och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Det är också nödvändigt att studerande kan förvänta sig att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

Skolans kurator iakttar tystnadsplikt beträffande det som framkommit i samtal mellan kurator och studerande, samt i övrigt när det gäller personliga förhållanden som framkommit i kontakt med kuratorn. Om det framkommer att någon brutit mot skolans drogpolicy eller att det på annat sätt föreligger hot mot enskilda personer eller verksamheten har kurator rätt att bryta tystnadsplikten.

empty