Mål och uppgifter för Wendelsbergs folkhögskola

 

MÅL

. att främja allmän medborgerlig bildning

. att söka förverkliga den samhällsvision, präglad av en demokratisk grundsyn, som
huvudmannen, IOGT-NTO, uttryckt i sina grundsatser, stadgar och i sin Mål- och verksamhetsinriktning.

 

UPPGIFTER

. att minska utbildningsklyftorna i samhället och erbjuda eftersatta grupper möjlighet till studier

. att ge de studerande ökad frihet vid val av högre studier, yrke och yrkesutbildning

. att vidga de studerandes syn på begreppet kunskap

. att stärka förmågan och viljan hos de studerande att i demokratiska former tillsammans med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle

. att öka kunskapen och stärka medvetenheten hos de studerande om de villkor som format och formar individ och samhälle

. att hos de studerande öka förståelsen och respekten för oliktänkande

. att ge de studerande social trygghet och fostran

. att stimulera till personlig utveckling

. att främja en rik folklig kultur och ge de studerande möjligheter till eget konstnärligt skapande

. att medverka till att goda förutsättningar skapas för alla kulturer i vårt mångkulturella samhälle och främja internationell gemenskap

. att aktivt motarbeta allt bruk av alkohol och icke-medicinskt bruk av narkotika.

empty