Utvärdering

All verksamhet på Wendelsberg utvärderas regelbundet.

Alla studerande har varje termin minst ett utvecklingssamtal med någon av sina lärare. Vid de tillfällena tas den studerandes utveckling upp till samtal. Den studerandes synpunkter på utbildningen i stort behandlas också.

Varje termin genomförs en enkätundersökning kring gemensamma pedagogiska frågor och skollivet i stort. Resultaten av dessa enkäter och de individuella samtalen används sedan vid planeringen av kommande skolår.

empty