Villkor för avskiljande

Man kan bli avskild från skolan genom att bryta mot skolans regler kring alkohol och droger, genom att bryta mot skolans likabehandlingsplan eller mot andra regler som gäller för vår gemensamma tillvaro på Wendelsberg.

Alkohol och andra droger
På Wendelsberg är inte tillåtet att använda eller förvara drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Bor man i skolans internat och bryter mot regeln – blir man omgående skild från boendet på internatet. I sällsynta fall kan en varning utdelas.

Är man alkoholpåverkad på skolan eller i verksamheter organiserade av Wendelsberg blir man som regel avskild från verksamheten och man förlorar rätten att disponera eventuellt internatrum på skolan. Se i övrigt skolans Drogpolicy.

Droger
Den som på Wendelsberg förvarar eller är påverkad av narkotika eller därmed jämförbara droger med berusande effekt blir som regel avskild från skolan. Se i övrigt skolans drogpolicy

Allmänna umgängesreglerLivet på Wendelsberg skall präglas av trygghet, respekt och omtanke. På Wendelsberg har alla ansvar för vår gemensamma trygghet och möjlighet till personlig utveckling.

Uppträdandet på skolan skall vara sådant att det inte upplevs som störande av vare sig studerande eller personal.

Kursdeltagare som bryter mot skolans regler eller uppträder på ett sådant sätt att skolans mål och uppgifter motverkas blir som regel avskild från skolan.

Om regelbrottet bedöms som ringa kan istället skriftlig varning utdelas. Vid ytterligare överträdelse kan kursdeltagaren skiljas från såväl boende som studier.

Skäl till avskiljande kan till exempel vara att kursdeltagare uppträder i strid med Wendelsbergs plan för likabehandling, arbetsmiljö eller drogpolicy.

Närvaro på lektionerna
För att göra undervisningen meningsfylld och för att få de bästa förutsättningarna för trivsel och gemenskap är det nödvändigt med allmän närvaro. Är någon studerande frånvarande från verksamheten i sådan omfattning att lärarrådet menar att studier inte bedrivs kan deltagaren uppmanas att avbryta studi­erna.

Kriminalitet
Kursdeltagare som begår kriminell handling kan avskiljas från studier och boende på internatet.

Avskiljande från boende
Deltagare som bryter mot skolans drogpolicy kan avskiljas från boende på skolans internat med omedelbar verkan. Deltagare som inte betalar för sitt boende eller bryter mot de allmänna villkoren  i hyreskontraktet kan också avskiljas från boendet.

Vem beslutar?
Frågor om avskiljande behandlas av lärarrådet.

Rektor kan, i avvaktan på lärarrådets beslut, fatta beslut om omedelbar avstängning från såväl studier som boende i skolans internat.

Rektor kan också utfärda varningar. Varningar skall om så är möjligt lämnas både skriftligt och muntligt.

Besvär mot lärarrådets beslut
Den som vill överklaga rektors eller lärarrådets beslut, gör det hos skolstyrelsen. Vill man därefter få skolstyrelsens beslut prövat, gör man det i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

empty