Studeranderätt

Wendelsbergs folkhögskola har träffat en överenskommelse med Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) om en studeranderättslig standard.

Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och förbinder sig att följa.

Studerande vid folkhögskolekurser (15 dagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister mellan studerande och skolan. Läs mer om FSR här

Dokument och regler som gäller generellt på Wendelsbergs långa kurser finns i boxarna här nedanför.

Dokument som rör de olika kurserna finns på respektive linjes sida.
I vänsterspalten finns knappar till Allmän linje, Ledarutbildning och Teater och skolscen.
Alla linjerna har kursplaner, antagningskriterier och krav för intyg.

Här finns uppgifter om läsårstider och kostnader.

För den som bor i skolans internat finns en egen sida med information om boendet. Där finns också hyreskontrakt och ordningsregler samt mat- och allergipolicy.

En skola fri från alkohol och narkotika

Wendelsberg vill ge kursdeltagare, gäster och alla andra som besöker oss möjligheter till personlig utveckling genom studier och andra upplevelser. Den personliga utvecklingen är nödvändig för att vi alla skall kunna medverka i byggandet av en värld där alla får tillgång till trygghet, utbildning, kulturell utveckling, fred och lycka.

Vi menar att bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel är ett allvarligt hinder för att utveckla det lyckligare samhället. Därför är Wendelsberg en alkohol- och narkotikafri skola.

Det är IOGT-NTO som är huvudman för Wendelsbergs folkhögskola. Skolans grundläggande mål bygger på IOGT-NTO:s ideologi.

Välkommen till en alkohol- och narkotikafri skola

Till Wendelsberg kommer kursdeltagare med många olika förhållningssätt till alkohol. Några är helnyktra. Andra är nästan nykterister. Åter andra är nykterister därför att ett tidigare missbruk har fört dem dit.

Alla är välkomna till Wendelsberg oavsett vilken syn man har på alkohol, men vi kräver att deltagarna respekterar skolans regler. Vi som arbetar på skolan argumenterar för det helnyktra livet – och gör det på många olika sätt och vid många olika tillfällen, bland annat genom ett konsekvent förhållningssätt och genom de aktiviteter som vi arrangerar på skolan.

För att kunna erbjuda bästa möjliga omständigheter för studier och personlig utveckling tar vi inte in kursdeltagare som är i aktivt beroende av alkohol, narkotika eller andra gifter med berusande effekt. Har man varit i ett aktivt beroende behöver man minst ett års frihet från sitt tidigare beroende bakom sig för att kunna bli antagen som studerande.

Varför

Som du redan sett anser vi att användandet av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel är ett hinder för utveckling. Bruket av alkohol och narkotika kommer för några av oss att leda till beroende och förnedrande och ofria livssituationer. Detta är ett omfattande samhällsproblem som vi alla berörs av. Många utsätts ofta för trycket att använda alkohol eller andra personlighetsförändrande medel – för nöjes skull. Wendelsberg vill erbjuda en plats där man slipper sådana påtryckningar.

Varje år söker sig flera kursdeltagare till Wendelsberg efter ett tidigare missbruk. De vill under en tid leva och studera på en plats där risken för återfall är liten. Wendelsberg skall vara en trygg plats för den som vill stärka sin drogfrihet.

Våra regler

För att vi skall kunna hålla Wendelsberg alkohol- och narkotikafritt har vi några enkla regler;

 • alla som befinner sig inom skolans område eller deltar i något av skolans arrangemang, på eller utanför skolan – skolresor, studiebesök, etc, skall alltid vara opåverkade av alkohol och narkotika
 • vid arrangemang utanför skolan, t.ex. skolresor, är det inte tillåtet att medföra, köpa eller använda alkoholhaltiga drycker
 • det är förbjudet att förvara alkohol och narkotika i skolans lokaler, också i det egna elevrummet

Med alkoholdrycker menas drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

Med narkotika menas narkotikaklassade preparat eller andra beroendeframkallande medel som inte ordinerats av läkare.

Narkotika

Det är enligt svensk lag förbjudet att inneha, använda eller sälja narkotika. Eftersom de olika narkotiska preparaten är förbjudna i lag förutsätter vi att ingen deltagare använder narkotiska preparat i någon form under den tid man deltar i skolans kurser eller andra skolverksamhet. Eftersom några av dessa ämnen påverkar oss och är personlighetsförändrande under en lång tid är det inte heller accepterat att bruka dem under lov eller motsvarande.

Om man bryter mot reglerna

Det är allas ansvar att arbeta för att skolan skall vara alkohol- och narkotikafri. Om någon kursdeltagare eller anställd får kännedom om att någon brutit mot reglerna informeras rektor eller kurator som tar kontakt för ett enskilt samtal.

För den som vill fria sig från oriktiga misstankar kan skolan erbjuda möjlighet till kemiskt test av drogfriheten. Vill man inte i en sådan situation testa sig, betraktas det som att man erkänner ett brott mot reglerna om drogfrihet.

Om man bor på skolan och det visar sig att man brutit mot reglerna leder det till att man inte längre får bo kvar. Hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan.

Den som är påverkad av alkohol eller narkotika på skolans område eller i samband med andra skolarrangemang kommer att avskiljas från skolan. I undantagsfall utdelas endast en varning.

Besluten fattas av lärarrådet och kan prövas av Wendelsbergs skolstyrelse. Rektor har rätt att i avvaktan på lärarrådets beslut tillfälligt avstänga deltagare från undervisningen. Vill man därefter få skolstyrelsens beslut prövat, gör man det i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Information och förbindelse

Dessa regler finns publicerade här på skolans hemsida och på baksidan av antagningsbeskedet. Vid kursstarten får alla dessutom ytterligare information kring skälen till våra regler och hur de tillämpas. I samband med den informationen skriver du på en förbindelse att följa reglerna.

Man kan bli avskild från skolan genom att bryta mot skolans regler kring alkohol och droger, genom att bryta mot skolans likabehandlingsplan eller mot andra regler som gäller för vår gemensamma tillvaro på Wendelsberg. Deltagare kan också stängas av som en tidsbegränsad åtgärd i avvaktan på utredning.

Alkohol och andra droger

På Wendelsberg är det inte tillåtet att använda eller förvara drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Det är också förbjudet att inneha eller använda narkotika eller därmed jämförbara preparat med berusande effekt. Är man påverkad av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara preparat på skolans område eller i verksamhet organiserad av Wendelsberg, blir man som regel avskild från verksamheten. I undantagsfall utdelas endast en varning.

Se i övrigt skolans drogpolicy.

Allmänna umgängesregler

Livet på Wendelsberg skall präglas av trygghet, respekt och omtanke. På Wendelsberg har alla ansvar för vår gemensamma trygghet och möjlighet till personlig utveckling.
Uppträdandet på skolan skall vara sådant att det inte upplevs som störande av vare sig studerande eller personal. Kursdeltagare som bryter mot skolans regler eller uppträder på ett sådant sätt att skolans mål och uppgifter motverkas blir som regel avskild från studierna på skolan. Om regelbrottet bedöms som ringa kan istället skriftlig varning utdelas. Vid ytterligare överträdelse kan kursdeltagaren avskiljas från studierna.

Kriminalitet

Kursdeltagare som begår kriminell handling kan stängas av från studierna på Wendelsberg under utredning. Allvarligare fall av kriminalitet kan leda till såväl avstängning som avskiljande.

Avskiljande från boende

Deltagare som uppträder i strid med Wendelsbergs plan för likabehandling, arbetsmiljö eller drogpolicy kan avskiljas från boendet i internatet med omedelbar verkan.

Deltagare som inte betalar för sitt boende eller bryter mot de allmänna villkoren i hyreskontraktet kan avskiljas från boendet.

Närvaro på lektionerna

För att göra undervisningen meningsfylld och för att få de bästa förutsättningarna för trivsel och gemenskap är det nödvändigt med allmän närvaro. Är någon studerande frånvarande från verksamheten i sådan omfattning att ansvariga lärare menar att studier inte bedrivs kan deltagaren uppmanas att avbryta studi­erna.

Vem beslutar?

 • Frågor om avskiljande behandlas av lärarrådet.
 • Rektor kan, i avvaktan på lärarrådets beslut, fatta beslut om omedelbar avstängning från såväl studier som boende i skolans internat.
 • Rektor kan också utfärda varningar. Varningar skall om så är möjligt lämnas både skriftligt och muntligt.

Besvär mot lärarrådets beslut

Den som vill överklaga rektors eller lärarrådets beslut, gör det hos skolstyrelsen. Vill man därefter få skolstyrelsens beslut prövat, gör man det i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Alla studerande vid Wendelsbergs långa kurser är via skolan försäkrade hos Länsförsäkringar.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller därmed enbart personskada. Försäkringen kan ersätta kostnader för läkar/sjukvård samt resor föranledda av olycksfallet. Försäkringen kan också betala rehabilitering. I försäkringen finns också en invaliditetsersättning.

Försäkringen gäller under skoltid och fritid hela läsåret. Dock gäller den inte under tid som man förvärvsarbetar.

Observera att försäkringen varken ersätter hemförsäkring eller trafikförsäkring.

Den som vill veta mer om försäkringens villkor kan vända sig till skolans expedition.

Huvudman för Wendelsbergs folkhögskola är IOGT-NTO.

IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation.

IOGT-NTO är religiöst och partipolitiskt obundet. IOGT-NTO bildar tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO-rörelsen.

IOGT-NTOs vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

Utgångspunkter

All verksamhet på Wendelsberg vilar på principen om alla människors lika rätt och värde och att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Livet på Wendelsberg skall därför präglas av tillit, trygghet, respekt och omtanke. Alla har ett ansvar då vi är varandras arbetsmiljö.

Definition av begrepp

Alla människor ska behandlas med respekt och med utgångspunkt från principen om alla människors lika värde. Att respektera handlar om att känna förtroende för någon, inte att vara rädd för någon. Det är den utsatta personens egen upplevelse av handlingen eller beteenden som avgör om det är en kränkning. Kränkningar kan ta sig olika uttryck och det kan vara en eller flera personer som utför, liksom att det kan vara en eller flera personer som är utsatta.

Diskriminering

Diskriminering betyder att någon blir sämre behandlad än någon annan och att behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.

Trakasserier och kränkande behandling

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om kränkningar av en persons värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska (slag och knuffar), verbala (hot, svordomar och öknamn), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, inlägg på sociala medier och andra digitala format).

Skillnaden mellan trakasserier och kränkande behandling

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kränkande behandling är ett uppförande som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Det kan vara att retas, mobbas, knuffas, frysa ut eller misshandla någon.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är trakasserier som är av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande och oönskade. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som känns kränkande.

Mobbning

Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som är utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. 

Vad är inte kränkande särbehandling

Meningsskiljaktigheter, konflikter och problem förekommer då och då på alla arbetsplatser. Man kan känna sig kränkt i en konflikt, men konflikten får inte utvecklas till kränkande särbehandling. Det är viktigt att bearbeta och avsluta konflikter.

Våld och hot

Våld och hot accepteras aldrig.

Rutiner för att förankra likabehandlingsplanen
1. Kursdeltagare och personal informeras om innehållet i denna likabehandlingsplan inför och i samband med terminsstart.

 1. Klassläraren ansvarar för att skolans normer och syn på mellanmänskligt umgänge är väl kända och informerar om innehållet i denna plan.
 2. Alla som arbetar i skolan skall:
 • medverka till att utveckla kursdeltagarnas känsla för samhörighet solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen
 • i arbetet med kursdeltagarna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och aktivt motverka förtryck av individer och grupper
 • visa respekt för den enskilda kursdeltagaren och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt
 • fokusera på och lyfta fram den positiva stämning vi vill ha på Wendelsberg

Rutiner om någon bryter mot likabehandlingsplanen

 • Alla har skyldighet att ingripa och påtala när saker och ting inte är ok – tala med och inte om berörda personer.
 • Påtala brister för din klasslärare/arbetsledare. Om det inte räcker talar du med din linjeledare/nästa chef… Om inte heller det räcker eller känns omöjligt så talar du med rektorn.
 • Den som bryter mot likabehandlingsplanen kan tilldelas en skriftlig varning. Om regelbrott upprepas kan deltagaren avskiljas från skolans verksamhet. I allvarliga fall kan avskiljande ske utan att det föregås av varning.
 • Det är lärarrådet som fattar beslut om avskiljande.
 • Rektor kan, i avvaktan på lärarrådets beslut, fatta beslut om omedelbar avstängning. Det är rektor som utfärdar varningar. Varningar skall om så är möjligt lämnas både skriftligt och muntligt.
 • Den som hotat kallas alltid till samtal med elevvårdsteamet och/eller rektor.
 • Om personal på skolan blir vittne till en handling som kan anses brottslig kan skolan efter rektors avgörande göra en polisanmälan.
 • Om en deltagare anser sig utsatt för ett brott kan deltagaren göra en polisanmälan. Avgörandet tas av deltagaren. Om brottet begås i samband med skolverksamheten ska skolan bistå vid en polisanmälan om deltagaren så önskar.
 • Den som brukat våld kan omedelbart skiljas från skolans verksamhet.
 • Om personal bryter mot likabehandlingsplanen ankommer det på rektor att hantera det enligt gängse regler.

Alla långa kurser omfattar två terminer och har kursstart i augusti. Kursen genomförs, om inte annat meddelats senast två månader före kursstart.

Har kursen väl startat så kommer den att slutföras.

Allmänna kursen på Wendelsberg är ettårig. Den som vill gå ett andra och eventuellt ett tredje läsår måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Wendelsbergs grundläggande teaterutbildningar är tvååriga och kräver ingen ny ansökan mellan de båda studieåren. Däremot måste man ha genomfört det första utbildningsåret med godkänt resultat. För teaterlinjens påbyggnadsår krävs ny ansökan.

Kursen Lärarassistentutbildningen är ettårig.

Wendelsberg är en folkhögskola för vuxna. Vi undviker att dela in människor i grupper – funktionsnedsatta för sig och icke funktionsnedsatta för sig. En stor del av våra stödinsatser vänder sig därför till hela gruppen, andra är mer individuellt riktade utifrån enskilda behov och förutsättningar. På Wendelsbergs allmänna kurs följer du en grupp under hela läsåret men du deltar också i ett stort antal andra grupper som ibland kan förändras över tid.

Den som vet med sig att man har starkt behov av att omges av samma personer hela tiden bör välja att gå på en annan folkhögskola med ett annat pedagogiskt upplägg.

Stödet på allmän kurs består bland annat av;

 • att största delen av undervisningen sker i mindre grupper
 • att deltagaren i samråd med lärare upprättar en individuell studieplan vid kursstart. I samband med det görs en bedömning av vilka ytterligare stödinsatser som kan vara aktuella.
 • att stödgrupper finns i främst matematik och svenska

På Skolscenens utbildningar och på lärarassistentutbildningen sker motsvarande samtal i samband men antagningsintervjun.

Alla deltagare på skolan har tillgång till olika stöd av kurator och skolans husvärd.

Information om personuppgiftsbehandling  – Deltagare

Wendelsbergs folkhögskola behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som skolan här tillhandahåller dig.

Wendelsbergs folkhögskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av deltagares  personuppgifter. Deltagare kan alltid komma i kontakt med Wendelsbergs folkhögskola genom att kontakta skolan på info@wendelsberg.se

För att deltagare skall kunna tillgodogöra sig den utbildning som Wendelsbergs folkhögskola erbjuder behöver skolan samla in och bearbeta personuppgifter tillhörande skolans deltagare samt de som ansöker om en plats på någon av skolans utbildningar.

De personuppgifter som skolan samlar in är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Personbevis
 • Utbildningsbakgrund
 • Betyg
 • CV och personligt brev
 • Referenser
 • Hälsodeklaration
 • Uppgifter om närvaro och frånvaro.
 • Uppgifter om deltagarens kunskapsmässiga utveckling
 • Omdöme/Intyg
 • Foto

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att en deltagare ansöker om en plats på, eller deltar i,  en utbildning som skolan anordnar är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av det avtal som uppstår mellan deltagaren och skolan i och med att deltagaren ansöker till, eller deltar i en utbildning som anordnas av skolan, och för att Wendelsbergs folkhögskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålet med att samla in och bearbeta dessa personuppgifter är att kunna anta deltagare till utbildningar på Wendelsbergs folkhögskola samt möjliggöra för deltagaren att fullfölja den utbildning som deltagaren antagits till.

Med stöd av principen om berättigat intresse så kommer Wendelsbergs folkhögskola att lämna ut deltagares personuppgifter till SCB och Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet  är den myndighet som har i uppdrag att administrera statliga stöd till folkhögskolor.

Wendelsbergs folkhögskola kan, med hänvisning till samma princip som ovan, även komma att använda fotografier tagna i samband med undervisning eller andra aktiviteter i skolans marknadsföring. Detta med hänvisning till att skolan har ett berättigat intresse av att kunna visa upp verksamheten för att kunna rekrytera nya deltagare.

Wendelsbergs folkhögskola kommer med stöd av lag lämna ut deltagares personuppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Lagringstid

Samtliga personuppgifter sparas under den tid då deltagaren studerar på Wendelsbergs folkhögskola. När en deltagare avslutat sina studier sparas samtliga personuppgifter till slutet  av det efterföljande läsåret. Därefter gallras deltagarens personuppgifter. Dock arkiverar skolan vissa personuppgifter, nämligen uppgifter om namn, personnummer,  närvaro och frånvaro, deltagarens kunskapsmässiga utveckling samt omdöme/intyg. Dessa uppgifter sparas för evigt.

Dina rättigheter

Som deltagare på Wendelsbergs folkhögskola har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det ovan nämnda skall göras personligen till skolans kamrer. Deltagare har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om deltagaren är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen hänvisar Wendelsbergs folkhögskola till datainspektionens hemsida.

Offentlighetsprincipen

Wendelsbergs folkhögskola är en privat verksamhet och den s k offentlighetsprincipen gäller därför inte här. Vi behöver inte lämna ut någon information och är heller inte förhindrade att informera om det vi vill.

Uppgifter om anställda och studerande

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter och mailadress och telefonnummer i tjänsten. Privata uppgifter lämnas däremot inte ut.

Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolan studeranderegister. Den som vill hemlighålla sådana uppgifter, måste själv informera skolans expedition om detta.

Bilder

Alla ska känna sig fria och trygga i studielokalerna. Därför är det inte tillåtet att spela in film, fotografera, eller spela in ljud utan att först fråga de närvarande om lov.

Tystnadsplikt

På Wendelsberg gäller att personalen beaktar tystnadsplikt för uppgift som en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Det är också nödvändigt att studerande kan förvänta sig att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

Skolans kurator iakttar tystnadsplikt beträffande det som framkommit i samtal mellan kurator och studerande, samt i övrigt när det gäller personliga förhållanden som framkommit i kontakt med kuratorn. Om det framkommer att någon brutit mot skolans drogpolicy eller att det på annat sätt föreligger hot mot enskilda personer eller verksamheten har kurator rätt att bryta tystnadsplikten.

Denna policy för datoranvändning gäller generellt för alla studerande som använder skolans datorer och nätverk. Policyn syftar till att skydda Wendelsbergs folkhögskola och enskilda användare samt säkerställa en god driftsäkerhet. De flesta lokaler på Wendelsberg har tillgång till internet.
Alla studerande har ett personligt ansvar för vad hon eller han har för sig på internet. Det är inte tillåtet att, på nätet, utan särskilt tillstånd eller att det ingår i undervisningen, uppträda som representant för Wendelsberg eller verksamheter på Wendelsberg.

 • Wendelsbergs folkhögskola använder Google som plattform för skolarbetet. Varje deltagare får en e-postadress och ett konto vid kursstart.
 • En månad efter kursens slutdatum raderas deltagarnas konton och e-postadressen upphör att gälla.
 • Kursdeltagare har inte rätt att installera programvaror på skolans datorer.
 • Det är förbjudet att på skolans nätverk och enheter ladda ner och sprida upphovsrättsskyddat material eller material som strider mot svensk lag.
 • Det inte är tillåtet att på skolans nätverk sprida texter eller annat material som är diskriminerande eller trakasserande med utgångspunkt i ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning.
 • Wendelsbergs datorer och nätverk skall under dagtid främst användas till skolarbete.
 • Filer som laddas ner på datorn skall vara arbets-/studierelaterade.
 • Inga datorer anslutna till skolans nätverk får användas för nedladdning som allvarligt stör annan nätverkstrafik. Vissa webbplatser och tjänster kan blockeras av skolan.
 • Skolan kan inte garantera att nätverket alltid fungerar och är tillgängligt. Överbelastning eller tekniska problem kan ibland orsaka störningar i användandet.
 • Skolan garanterar inte lagringen av det som sparas på skolans datorer och nätverk, utan rekommenderar att alla användare gör egen backup på viktiga filer.
 • Det är förbjudet att ändra eller förstöra inställningar, hårdvara eller andras filer, samt att lämna ut lösenord som tilldelats av skolan.
 • Den som lånar en Chromebook/dator är ansvarig för att den hanteras varsamt och att den och eventuella tillbehör återlämnas vid studiepassets slut.
 • Egna datorer får anslutas till skolans trådlösa nätverk. Datorerna ska vara möjliga att identifiera med koppling till användaren. All nätverksanvändning bevakas och onormalt stor användning leder till att datorn kopplas bort.

Mål

 • att främja allmän medborgerlig bildning
 • att söka förverkliga den samhällsvision, präglad av en demokratisk grundsyn, som huvudmannen, IOGT-NTO, uttryckt i sina grundsatser, stadgar och i sin Mål- och verksamhetsinriktning.

Uppgifter

 • att minska utbildningsklyftorna i samhället och erbjuda eftersatta grupper möjlighet till studier
 • att ge de studerande ökad frihet vid val av högre studier, yrke och yrkesutbildning
 • att vidga de studerandes syn på begreppet kunskap
 • att stärka förmågan och viljan hos de studerande att i demokratiska former tillsammans med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle
 • att öka kunskapen och stärka medvetenheten hos de studerande om de villkor som format och formar individ och samhälle
 • att hos de studerande öka förståelsen och respekten för oliktänkande
 • att ge de studerande social trygghet och fostran
 • att stimulera till personlig utveckling
 • att främja en rik folklig kultur och ge de studerande möjligheter till eget konstnärligt skapande
 • att medverka till att goda förutsättningar skapas för alla kulturer i vårt mångkulturella samhälle och främja internationell gemenskap
 • att aktivt motarbeta allt bruk av alkohol och icke-medicinskt bruk av narkotika.

Statens syften med stödet till folkhögskola och annan folkbildning

Staten ger ekonomiskt stöd till folkhögskolor för att;

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Elevkåren är Wendelsbergs studerandeorganisation. Alla studerande är medlemmar i elevkåren. Elevkårens styrelse tillsätts genom val, där alla studerande har rösträtt, vid höstterminens början.

Elevkåren behandlar de frågor med anknytning till skollivet, som man finner angelägna.

Elevkåren ges möjlighet att vara representerad  i de linjeråd som ansvarar för kursernas pedagogiska verksamhet, och lärarrådet – som ansvarar för den pedagogiska verksamheten i stort och disciplinfrågor. Elevkåren är också representerad i Wendelsbergs skolstyrelse – som har det yttersta ansvaret för skolverksamheten. I dessa grupper har elevkårens representanter rätt att yttra sig och ställa förslag.

Elevkåren utser även representanter i mer tillfälligt sammansatta grupper kring t.ex. skolrestaurang och idrotts- och fritidsverksamhet.

Stora delar av Wendelsberg byggdes på 1800-talet och är dessvärre omöjliga att bygga om så att de överallt är tillgängliga för rullstolsburna. Endast delar av Wendelsberg är fullt tillgängliga för den som behöver hiss för att kunna flytta sig mellan olika våningsplan.

Ljudmiljön är i många lokaler svår för den som har hörselnedsättning eller lätt störs av hög volym. För den som har stora rörelsehinder eller allvarlig hörselnedsättning är Wendelsberg inte någon idealisk miljö.

Kursdeltagare har i princip alltid tillgång till skolans allmänna lokaler- med några undantag.

En del lokaler, t. ex. gymnastikhallen, möbelvinden och biblioteket, är emellanåt uthyrda till utomstående hyresgäster. Då har de företräde.

Specialutrustade undervisningslokaler, t. ex. musiklokaler, verkstäder och kemisal, är aldrig tillgängliga utan lärarmedverkan eller endast tillgängliga för studerande med särskild – individuell – behörighet.

All verksamhet på Wendelsberg utvärderas regelbundet.

Alla studerande har varje termin minst ett utvecklingssamtal med någon av sina lärare. Vid de tillfällena tas den studerandes utveckling upp till samtal. Den studerandes synpunkter på utbildningen i stort behandlas också.

Varje termin genomförs en enkätundersökning kring gemensamma pedagogiska frågor och skollivet i stort. Resultaten av dessa enkäter och de individuella samtalen används sedan vid planeringen av kommande skolår.